» » Lugburz Sleed, Inferius Torment, Moderix, Ordo Templi Orientis, Heirdrain, Asklepia, Mehafelon, Trizna, Horrorthrone, Eres', Akromusto, Anholt - Rotting Of Soul, Vol. 1